Aw Hmangaihna, Khawvêl Êntu


Aw hmangaihna, khawvêl Êntu,
Kalvari tlâng thing kraws chungah;
Ka Lalpan a thlen chu
Ka ngaihtuahin a va hlu êm!
Thihna râpthlâk ka tân tuarin,
Thisen hlu a luantîr.(2)
Khawngaihnaa khatin a tuar,
Lungngaih, thlaphân, hremhmun ata,
Min rawn tlân chhuak leh ta;
A felna zâra nun nuama
Ka thla vânrama lêng tûr chu,
Ka fak ning thei lo vang. (2)

He khawvêl tâwpah a tlante,
A vânram nuamah lungrualin,
Kan la intâwk khâwm ang;
Chutah lungngaih, thlaphânnate,
Hrehawm, buainate aral ang,
Tlantu kan Lal hmaah. (2)

Ni lâwmawm a lo thleng thuai ang,
Kan Lalpain min hruai hunah,
A hmêl mawi ka hmu ang;
Ka Chhandamtu duh tak nên chuan,
Chatuan malsâwmna lêngin,

Ka fak tâwp thei lo vang. (2)


Post a Comment

Powered by Blogger.