(ASIC) : Mizo Damdawi/Thing leh Hnim Damdawi Thenkhat Lawrkhawm

Asthma: i) Balhla kung tuai a zung chawpa laka,a kung chu meiah rawh uai a,sahsawm a,a tui sawr tur,chu chu Khawizù nen chawhpawlh in no½ in nikhatah vawi 3 tal eitur.

hriselnahuang

ii) Thingfanghma hnahro leh Kawldài hnah daihlim a dahrote,Tawtawràwt pàr hnahro meizial anga zuk te in thawhah a chhawk nan a tha a ni.

Thawhah zual laia enkawl dan : Hnungzang ruh bawk,nghawng bul atanga pali na thlenga kutzungpui leh kutzungchalin abàwk laiah 1-2-3-4-5 thlenga hmeh thlak a,dinglam leh veilamah palina leh pathumna zawn,zàngruh sìr tisaah kutzungpui leh kutzungchalin hmeh bawk tur a ni. Chutiang hlir chuan 5 mins chhung tih hnuah 5 mins chawlh a tih leh thin tur a ni. 

Âwmvèl: Samtawkte rah rawtsawm emaw 'Awmvel' thingkung leh khåm panga bet thin tui sawr hnawi a tha hle a ni.

Âr pûl : Uihlo hnah chhum tui intir a tha hle a ni.

BP sàng : Kawldai hnah a chimtawk tui leiha darkar khat vel chhum hnuah 15ml in nikhat ah vawi 3 intur.

BP hniam : Sunhlu rah densawm a chaw tlem nen pawlh a,'Dawi' nena bilh tur a ni a,Ni 3 chhung emaw a thawh hunah no ½ in zing leh tlaiah in/eitur a ni.

Chuap : Balhla kung densawm tui sawr a,no te deuhin nikhatah vawi 3/4 intur.Ni 7 chhung eitur.

Chhûl láwng : Tàtkawng pil densawm a,a chimtawk tuiin darkar 12 vel chiah tur a ni a,chumi hnuah sawr a,thlitfim hnuah 15ml in nikhatah vawi 3 intur,ni 7 chhung eitur a ni.Tin, Teak thing pil pawh hetiang bawka sawngbawl hian a hmantheih tho a ni.

Chingchip seh : A sehtu chingchip chu tih hluma,a pum chhunga tui awm chu hnawih mai tur a ni.
Ramhmul damdawi chu a ni chiahlo a,ka telhve tho a ni.PR

Ha nâ : Khuangthli hnah chhum tui in leh a hnah tui sawr seh sawm leh atui hmuam a,a na lai chiah tir mai tur a ni.

Kal : Perhpawng chaw(hnim chikhat) emaw Hnim thuamthum a kung leh a hnah densawm a,a chim tawka tuia chiah a sawr a,thlitfim hnuah intur.
Dose : 15ml in nikhatah vawi 3 ei/intur.

Kal/Zunkawng : Khamhlo hnah a chimtawk tui a darkar 1 vel chhum hnuah thlitfim a no ½ atanga no 2 thlengin nikhatah vawi 3 intur a ni.

Khawihli : Hnahchhah hnah hem uai a bel mai tur a ni.

Kaih : Hnahchhah hnah emaw Mutih hnah tuisawr in atha a ni.

Lu nâ : Purûn sen ràwt diak bekah leh kutphah chungah bel/dah a mut vang vang mai tur a ni.

Mit thîp/Mit thak : Ngiau thing hnah thuai emaw densawm sawk sawka,a chimtawk tuiin darkar 12 chiaha,thlitfìm hnuah mit sil nan hman mai tur a ni.

Nau nei Hnute tui nei harte tan : Thingfanghma hnah hnuailam thai ràn vaka,hem uaia hnute hmur tello in hnute bu tuam tur a ni.Tin,Changkha hnah rawtsawm a bel a tha bawk,reilote chhungin Hnute tui a awm nghal thei a ni.(Mak ve mai mai ka ti a ni.PR)

Pumpui : i)Ngiau thinghnah densawm a,a kawitawka tui leiha darkar khat vel chiah hnuah sàwr a,thlitfím hnuah a thlum leh kha inpawlh tawkin Khawizù nen pawlh tur!

15ml in nikhatah vawi 3 chawei hma in eitur.Tin,pumna thut ang chi ah chuan glass no ½ in ei atha bawk a ni.

ii)Chhawntual thing pil sahsawm a,chhum tui in tur,atam thei ang ber in thin tur a ni.
iii)Thuamriat thing pil chhum tui in pawh a tha a.Mahse,BP hniam tan chuan atha lo.

Pile : Hlonuar sen chi hnah rawtsawm no ½ vel a daha bawnghnute a tihkhah a chawhpawlha,a tak nen chuan zing karah ni 7 chhung in thin tur a ni.
Sekhupthur densawm tuiin pawh atha a,mahse,pumpui ulcer nei tan chuan a tha lemlo!!

Ril : Fartuah hnah densawm tuia darkar 1 vel chiah hnuah thlitfim tui intur.
Dose : Glass no ½ in zing leh tlaiah in thin tur a ni.

Ruh tliak : Nothak hnahno artui hel pàwnvar(hawng) leh dawidim kutzungpui tiat vel rawt pawlha,chu chu ruhtliak laiah puan pan deuha tuam hnan mai tur a ni.

Rul chuk : Rul chuktu tan bun a,tan bunna a hmuamhma lamin a chukna laiah chuktuaha hip tir tur,Dawl kuang tan bun a hiptir pawh a tha a,Vakep kung pil or a hnah tihsawm a,a chukna ah beltur.Tin,changel/Balhla kung tuisawr intir atha.(Kei kha chu rakzu kha ka ngeih in ka hria,a na pawh a chhawk viau.

(Source: Whatsapp - Ziaktu hi kan hre theihlo)

Post a Comment

Powered by Blogger.