An Ruat Lal Imanuela


An ruat Lal Imanuela,
Adam thlah sual avângin;
Vân ropui rangkachak ram pêlin,
Judai ram Bethlehem-ah,
Hmun a awm lo Lal pian nân,
A nghâk ran thlêng Bethlehem daiah.

Lâwmin i zai ang u,
Min Tlantu a piang ta;
Haleluia, a hming i fak ang;
Lei chungah rem lêng se,
Hnam ze tinrêngte tân,
Kan tân damna a rawn thlen ta e.

Kaisar lal hming ziak laiin,
Bethlehem berâmpute,
An vêl lal ropuiin a chhun êng;
"Hlau suh ulang, ngai rawh u,
Chanchin lâwmawm ka rawn thlen,
Chhandamtu a piang ta e," tiin.

I ngai lo'm ni, Chhandamtu,
Lung man tam khawpui tual nuam,
Engah nge ranthlêng chunga i zâl?
"Aw, ka ngai, ka vân khawpui,
Mahse, nangmah vâng hianin,
Lei hrehawm thimah ka vai a ni."

Khawvêl lal tam tak an piang,
In mawi ropui tak chhûngah;
En teh, vân Lal pianna bâwng in saw,
Aw, ka thla, i Lal a ni,
Zâwtin zawng la, ranthlêngah,
A chûn riang Marin a chawi, an ti.

(Lengkhawm Zai)

Post a Comment

Powered by Blogger.